1.  تا زمانی كه افراد ندانند چگونه می توانند در نیل به اهداف سازمان مشاركت نمایند، آن را وظیفه دیگران می دانند.

2.  تعیین اهداف بدون زمان بندی فایده ای ندارد زیرا، این مفهوم را تداعی می كند كه برای كسب موفقیت می توان تا هر زمان منتظر بماند.

3.  سؤال: بزرگترین مشكلات سازمان ها در پیاده سازی استراتژی ها چیست؟

    پاسخ: انبوهی از سنجه ها

4.  بهترین روش برای اثبات تعهد به تغییر، میزان زمانی است كه به آن اختصاص می دهید.

5.  اگرنمی دانید كه به كجا می روید فرقی نمی كند كه از كدام راه بروید! و اگر می دانید به كجا می روید باید نقشه ای خاص برای رسیدن به مقصدتان داشته باشید كه آن را رویكرد سیستماتیك می نامیم.

6. پذیرش مشاغلی فراتر از مهارت های اثبات شده و یافتن راه هایی برای نشان دادن آنها، بوته آزمایشی برای شكل بخشیدن به ظرفیت ها واعتبار افراد است.                                         آلن كوهن

7. چشم انداز، تصویر مقصد را منعكس می سازد و استراتژی منطق چگونگی تحقق چشم انداز را تعریف می كند.رچشم انداز و استراتژی از مكمل های ضروری یكدیگرند.                                     دیوید نورتون

8. یادمان باشد برنامه ریزی بخش آسان كار است و مشكلات در دل اجرا نهفته است.

9. ممكن است سال ها زمان صرف بهبود واقعی در فعالیت های كلیدی غیرمالی گردد تا نتایج مالی مورد انتظار را به بار آورد.                                                                                                 رابرت كاپلان

10. وقتی موانع بروز می كنند، بجای اینكه تصمیمتان را برای رسیدن به هدف تغییر دهید، مسیر خود را برای تحقق هدف تغییر دهید.                                                                                      زیگ زیگلر

11. نه گفتن مهارتی است كه فرد بتواند در مقابل درخواست  نابه جای دیگران از كلمه نه استفاده كند. كسانی كه از قدرت نه گفتن عاجز باشند همواره در روابط بین فردی  خود با مشكل مواجه شده و از ارتباط خود احساس امنیت و خرسندی نمی كنند.

12. توانایی اجرای استراتژی به مراتب مهم تر از كیفیت خود استراتژی است.                       مایكل همر

13. سه خرد است كه در سازمان باید بیدار و تحریك شود: خرد استراتژیك، خرد مالی و خرد كیفیت.                                                                                                               حمید رضا فرتوك زاده

14. سازمان استراتژی محوری می خواهد كه كاركنان كار روزمره خود را برای اجرای اهداف استراتژیك، جهت داده و فرصت های جدید، بدیع و میان وظیفه ای را جهت كمك به تحقق اهداف سازمانی پیدا كنند.                                                                                                                   رابرت كاپلان

15. بیسوادان سده 21كسانی نیستند كه نمی توانند بخوانند و بنویسند، بلكه كسانی هستند كه نمی توانند بیاموزند، آموخته های كهنه را دور بریزند، و دوباره بیاموزند.                                       الوین تافلر

16. خاستگاه فكر، انسان است. اگر شركتها كاركنان فكور و اندیشه ورز نداشته باشد تا به كمك آن نظر مساعد مشتریان را جلب نماید، در عمل صاحب هیچ چیز نخواهند شد.                         شلی لازاروس

17.كشف فرصت ها رمز اصلی موفقیت مدیران و سازمانهاست زیرا با بهره گیری از فرصت ها نتایج سودمندی حاصل می‌شود در حالی كه با حل مسئله، فقط وضعیت به حال عادی بر می‌گردد                                                                                                                    پیتر دراكر

18. رضایت خاطر، دشمن درجه یك بهبود مستمر است                                           ضرب المثل ژاپنی

19. ایده های بزرگ هنگامی به ذهن راه می یابند كه مصمم به داشتن چنین ایده هایی باشیم.                                                                                                                           چارلی چاپلین

20. راز موفقیت در این است كه بتوانیم نظرات دیگران را كسب كنیم و به مسائل، هم از دید خود و هم از دید دیگران نگاه كنیم.                                                                                               هنری فورد

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 11 خرداد 1390    | توسط: سید محمد میرباقری    |    | نظرات()